Programul PVE

PROGRAMUL

Partidului Verde Ecologist  

 

I. PREAMBUL

          Continuă criza ecologică mondială. Con­statăm caracterul limitat şi epuizarea galopantă a resurse­lor naturale, stocarea nestăvilită a deşeurilor, dispariţia a numeroase specii de plante şi animale, efectul de seră şi lizarea stratului de ozon, transformarea treptată a râurilor, mărilor şi oceanului planetar în locuri de revărsare a de­şeurilor industriale şi menajere, degradarea intensă a solu­rilor, toate acestea periclitând nu numai mediul înconjurător, ci şi existenţa omului ca specie biologică.

          Deosebit de acută este situaţia ecologică în Republica Moldova, unde s-au făcut intervenţii antropogene fără precedent în mediul na­tural: s-au distrus complet stepele, păşunile, luncile, s-au defrişat pădurile, au fost arate pantele abrupte, au fost extinse exagerat spaţiile pentru culturi prăsitoare în detri­mentul celor compacte, s-au extins imense stocuri de deşeuri degra­dante. Toate acestea au dus la degradarea solurilor, bogă­ţia principală a ţării, con­tinuă poluarea apei şi a aerului, ceea ce a dus la apariţia diverselor maladii, anomaliш, creşterea morbiditătii a mortalităţii infantile, reducerea longevităţii vieţii etc. Toate acestea au determinat naşterea unei puternice mişcări ecologice care urmăreşte scopul de a salva omenirea de o catastrofă ecologică. A devenit un imperativ restructurarea profundă a sistemului de gospodărire şi necesitatea fondării unui partid ecologist care să aibă drept obiectiv ecologizarea tuturor sferelor de activitate a omului, stoparea proceselor eco­logice negative.

         Pornind de la legile obiective ale evoluţiei naturii şi sem­nificaţia valorilor general-umane, politica ecologică a  par­tidului dezaprobă dogmele politice sau considerentele de conjunctură, apreciind mediul înconjurător şi fiinţa umană drept componente integre ale naturii. Viaţa umană se în­cadrează în ciclurile biosferice, pe când civilizaţia, în spe­cial, procesul tehnico-ştiinţific extensiv şi dereglarea echi­librului natural acţionează negativ, direct sau indirect, asupra omului.

PVE susţine creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei în măsura în care ea nu implică, la rândul său, creşteri ne­săbuite de consumuri de energie şi materii prime. Preferăm un sistem economic orientat spre necesităţile vitale funda­mentale ale omului, sistem care să contribuie la edificarea unei societăţi democratice, în care oamenii să dea dovadă de o conştiinciozitate superioară în ceea ce priveşte relaţiile cu natura. PVE, ca formaţiune politică, promovează dezvoltarea durabilă a societăţii ce respectă drepturile omului şi este constituit pe valorile responsabilităţii faţă de mediu, ale libertăţii, justiţiei, diversităţii şi non-violenţei.

         PVE a fost constituit în anii 90 al secolului trecut drept răspuns al mişcărilor social-politice înregistrate în lume. Drept răspuns la necesităţile implementării principiilor dezvoltării durabile a Republicii Moldova  s-a constituit Partidul Ecologist "Alianţa Verde" din Moldova, care pe parcursul activităţii social-politice, transformându-se în Partidul Verde, s-a călit, încercând diferite variante de colaborare  politică, melitând pentru aderarea la comunitatea europeană liberă, democrată şi socială, echitabilă şi durabilă din punct de vedere al mediului si apărând drepturile omului şi ale cetăţeanului, solidaritatea, stabilitatea şi dreptul fiecărui individ de a-şi conduce propria viaţă.

         Pe fundalul agravării situaţiei social-economice şi acutizării problemelor ecologice se fac auzite puncte de vedere referitoare la inoportunitatea abordării problemelor ecologice. Falsitatea şi caracteral demagogic şi dăunător al asemenea afirmaţii a fost demonstrată în numărate rânduri de ţările înalt dezvoltate, îndeosebi cele din Comunitatea Europeană. PVE demonstrează că fără ecologizarea tuturor activităţilor, fără fundamentul ecologic al tuturor programelor economice este imposibilă orice dezvoltare economică prosperă, program social şi uman de durată. Pentru a îndrepta de urgenţă această stare de lucruri se impune unirea tuturor forţelor democratice din ţară pentru a nu admite la putere guvernările autocrate, incapabile să continue reformele democratice si să transforme Republica Moldova într-un strat de drept. In aceste circumstanţe este necesar să ne unim eforturile, să consolidăm rândurile PVE, pe făgaşul activitătii în cadrul Partidului Verde European, să atragem în acţiunile noastre noi forţe din rândurile partidelor şi mişcărilor social-politice, a ONG-lor de orientare europeană, îndeosebi cele orientate la protecţia mediului înconjurător. Drept ideal suprem al PVE este dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova în baza Strategiei Dezvoltării Durabile (Moldova XXI) şi transformarea ei într-un stat ecologist, ţară verde, suverană, liberă, civilizată, cu un popor sănătos, cu o viaţă decentă, demnă de un popor european cu aspiraţii europene.  

                                                                                                          

II. PVE în familia politică a verzilor europeni şi globali

         PVE este o formaţiune politică liber creată de cetăţeni-patrioţi ai Republicii Moldova, care pledează pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, coeziune interetnică, democraţie şi respectarea drepturilor omului, folosind modelele naturiste şi practica partidelor verzi care se bucură de succes. Reprezentăm o organizaţie a cetăţenilor conştienţi politic, al căror patriotism se manifestă, prin atitudinea grijulie faţă de tot ce este viu, prin muncă permanentă  întru binele poporului şi al ţării. Exprimăm aspiraţiile majorităţii cetăţenilor Republicii Moldovei, ale tuturor grupurilor sociale şi naţionale din Moldova, promovând principiul echităţii sociale şi al şanselor egale pentru toţi. Milităm pentru orientarea activităţii guvernanţilor pentru bunăstarea ţării şi populaţiei ei, precum şi păstrarea condiţiilor mediului înconjurător. PVE promovează dezvoltarea durabilă, afirmarea şi prosperarea Republicii Moldova, crearea condiţiilor pentru formarea unei societăţi democratice, dezvoltarea unei economii puternice, libere, social orientate şi ecologic fundamentate.

         PVE, prin esenţă, valori, principii, organizare şi acţiune reprezintă un membru al Partidului Verde European şi a verzilor mondiali. Fiind formaţiune politică de orientare democratică şi de susţinere a tuturor păturilor sociale cu drepturi depline printre alte partide politice, PV colaborează în permanenţă şi prin toate mijloacele accesibile cu alte partide de orientare democratică şi este deschis pentru dialog, colaborare şi conlucrare cu formaţiunile politice din spaţiul european.

Situaţia actuală din Moldova şi sarcinile Partidului Ecologist

         Republica Moldova continuă să poarte povara problemelor social-economice şi ecologice dificile, majoritatea populaţiei aflându-se la limita sărăciei. Continuă stratificarea socială excesivă care constituie o sursă permanentă de tensiuni, ce pun în pericol echilibrul social. Se aprofundează acţiunile corupţioniste şi birocratice care periclitează funcţionalitatea normală a statului. Reducerea numărului locurilor de muncă şi exodul masiv al populaţiei apte de muncă adâncesc decalajul dintre păturile sociale şi reduc potenţialul economic al ţării. Şomajul şi lipsa perspectivelor de angajare provoacă degradarea morală şi spirituală a populaţiei, reduc speranţa în viaţă nu numai a populaţiei mature dar şi a generaţiilor tinere, ceea ce se agravează prin reducerea natalităţii, sporirea morbidităţii, îmbătrânirea naţiunii şi afectarea fondului genetic.

         Agravarea situaţiei social-politice pe fundalul înrăutăţirii stării mediului înconjurător reprezintă  rezultatul incompetenţei, iresponsabilităţii, lipsei de voinţă politică şi comiterea erorilor ecologice grave. Pe fundalul problemelor acumulate PVE reprezintă unica forţă politică capabilă  de a propune societăţii o cale nouă, fundamentată atât din punct de vedere ecologic, cât şi social-economic, oferind un viitor verde pentru Moldova. Suntem capabili de a elabora şi aplica politici competente şi eficiente pentru eradicarea sărăciei, curmarea corupţiei, edificarea unei economii competitive bazate pe condiţiile adecvate de mediu şi pe protecţia socială a populatiei.

 

 

III. Principiile fundamentale

         Principiile care asigură cadrul acţiunilor politice a PVE pot fi definite ca:

Responsabilitate faţă de mediu

          Societatea depinde de resursele ecologice şi de starea planetei, iar noi suportăm o obligaţie supremă faţă de generaţiile viitoare pentru a proteja această moştenire. PVE melitează pentru stăvilirea problemelor globale de mediu prin utilizarea durabilă a resurselor renovabile şi gospodărirea judicioasă a resurselor ne-renovabile.  

         Modelul contemporan de producţie, consum şi comerţ contribuie la pauperizarea continuă a majorităţii locuitorilor planetei şi provoacă o gravă degradare a mediului. Provocarea politică fundamentală constă în reorientarea politicilor economice şi comerciale spre deservirea obiectivelor sociale şi de mediu şi nu doar a indicilor economici. Răspunsul nostru este dezvoltarea durabilă, ce integrează obiectivele sociale, economice şi de mediu spre beneficiul tuturor, care poate fi realizată doar printr-o cooperare pentru a depăşi contradicţia dintre interesele economice şi în dezvoltare cu cele ecologice şi de păstrare a mediului înconjurător. Întru soluţionarea tuturor problemelor PVE aplică principiul preventive, fiind împotriva potenţialelor ameninţări pentru sănătatea populaţiei sau bunăstarea mediului. Aceasta se referă la toate domeniile - pace, energie, alimentaţie şi agricultură, ştiinţe biologice, transport, tehnologie, medicină - deciziile şi acţiunile trebuie să urmeze în mod sistematic opţiunea cea mai puţin dăunătoare.

 

Autonomie individuală

PVE consideră că toţi oamenii - indiferent de sex, vârstă sau identitate, origine etnică sau handicap - au dreptul de a face propriile lor alegeri, de a se exprima în mod liber şi de a-şi modela propriile lor vieţi. Această libertate nu se referă exclusiv la posesii materiale, ea include dimensiunile sociale, culturale, intelectuale şi spirituale ale vieţii oamenilor.  Aceste drepturi inalienabile trebuie să fie garantate prin lege şi învăţate în şcoli ca fundaţii de bază ale societăţii. Ele trebuie realizate prin acordarea de posibilităţi oamenilor, prin oportunitatea ca toate femeile şi toţi bărbaţii să-şi câştige traiul pentru ei înşişi şi pentru familiile lor şi, dacă e necesar, prin susţinere socială şi materială, suficientă pentru a duce o viaţă demnă şi pentru a participa pe deplin în cadrul societăţii. Milităm pentru aceste deziderate, propunând solidaritate, educaţie, dezvoltare, cooperare şi protecţie faţă de violenţă, orice tip de discriminare.

         Credinţa noastră în democraţie se bazează pe recunoaşterea mutuală a tuturor persoanelor ca egale. Pentru a încuraja un nivel maxim de angajament, procesele politice şi de luare a deciziilor trebuie să fie democratice, extensive, transparente şi pe deplin accesibile într-un mod facil cetăţenilor simpli. PVE cere să gândim întotdeauna în mod global, chiar şi când acţionăm local, asigurând cel mai ridicat nivel de implicare al cetăţenilor si luând în considerare opiniile majorităţilor, respectând diferenţele  minorităţilor, acordându-le o atenţie şi o protecţie corespunzătoare. Noi fortificăm democraţia la niveluri locale, regionale, naţionale şi supranaţionale, întărindt responsabilitatea democratică şi răspunderea instituţiilor guvernamentale.  

          PVE promovează justiţia socială, egalitatea între sexe, justiţia între generaţii, excluzând contradicţia dintre ele si asigurând acces la resursele publice vitale: educaţie, muncă şi participare democratic si egalitatea între sexe.  

         Diversitatea umană are multe dimensiuni: reprezentare pe sexe, socială, culturală, spirituală, filozofică, religioasă, lingvistică, economică, etnică, sexuală, regională. Acestea pot fi exprimate de către indivizi sau de către grupuri sociale. Preţuind această diversitate, considerăm că ea nu poate fi utilizată ca pretext pentru a pune la îndoială drepturile universale ale omului, care necesită recunoaştere, respect şi înţelegere mutuală şi protecţie activă.

Non-violenţa

         Non-violenţa constituie o parte cheie a profilului filozofic al partidelor ecologiste şi condiţionează abordarea de către noi a tuturor problemelor. Nici o soluţie de durata la orice conflict între indivizi, grupuri sociale sau state nu poate fi impusă cu forţa. Un principiu verde fundamental este că mijloacele folosite pentru realizarea unui obiectiv trebuie să fie compatibile cu obiectivul însuşi.  

         Violenţa nu este doar fizică. Acţiunile oamenilor şi structurile economice globale pot deposeda oamenii de drepturile lor şi pot exacerba injustiţia socială. Pentru a elimina pauperitatea, ca cea mai sinistră formă de violenţă PVE promovează principiile echităţii economice şi plasează securitatea şi traiul oamenilor pentru protejarea drepturilor omului. Suntem convinşi că folosirea forţelor armate ori poliţieneşti ca o strategie izolată nu poate avea succes pe termen lung.

         Ca partid verde, suntem împotriva tuturor blocurilor militare şi militarizărilor de orice gen, precum şi prezenţei forţelor străine pe teritoriul republicii. Milităm pentru retragerea necondiţionată a trupelor militare ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova şi ne expunem pentru lichidarea arsenalelor de muniţii de la Covbasna. Recunoaştem că oricând există o ameninţare de violenţă în masă împotriva civililor, când dispunerea de forţe militare de menţinere a păcii  poate fi justificată ca o măsură de prevenire. Recunoastem faptul că valorile responsabilităţii faţă de mediu, ale libertăţii, justiţiei şi non-violenţei sunt interdependente şi inseparabile, ceea ce determină orientarea acţiunilor noastre spre dezvoltarea durabilă socială, culturală, economică şi de mediu.

 

IV.  Economia şi încadrarea în câmpul muncii

Criza actualului sistem economic

         Revoluţia tehnico-ştiinţifică, devenind simbol al secolului al XX-lea, a extins considerabil posibilităţile de folosire excesivă a resurselor naturale şi a sporit capacitatea productivă a omului. Impactul omului asupra naturii are, la bază dorinţa acestuia de a atinge anumite scopuri care nu întotdeauna coincid cu posibilităţile de refacere a biosferei. Pe parcursul unei scurte perioade geologice, omul, împreună cu tehnologiile create de el, a accelerat puternic migraţiunea biogenică a elementelor, astfel încât circuitele naturale de substanţe nu mai au puterea de a transforma numeroasele fluxuri de substanţe nocive. Continuă adâncirea contradicţiilor dintre om şi elementele biosferei, ceea ce duce la criza ecologică mondială care ameninţă existenţa societăţii contemporane, capătând un caracter ireparabil. Baza biologică a vieţii este periclitată de poluarea puternică a mediului înconjurător de către centrele nucleare-electrice, stocurile de deşeuri, experimentarea şi aplicarea forţată a mai multor tipuri de biocide şi de risipa nemiloasă a resurselor materiale, ceaa ce duce, inevitabil, la dereglarea proceselor vitale pe Pământ.   

Politica economică bazată pe principii ecologice

        Partidul va gândi global şi va acţiona local pentru combaterea fermă a spolierii naturii şi va sprijini ecologizarea tuturor acţiunilor întreprinse de om, ceea ce va permite, crearea unui sistem economic care să ţină cont de necesităţile tuturor generaţiilor, de ocrotirea naturii şi folosirea raţională a bogăţiilor ei. Dorim o societate în care relaţiile producţie-consum, producător-beneficiar, unde dezvoltarea, perfecţionarea şi folosirea tehnologiilor noi ar deveni o cauză a fiecărui membru al ei.  Ne exprimăm împotriva creşterii extensive a producţiei, îndeosebi atunci când aceasta este legată de creşterea consumurilor de energie şi materii prime pe unitate de produs.          Partidul va urmări, în activitatea sa, următoarele scopuri ecologiste:

    Sprijinim toate acţiunile care vizează îmbunătăţirea situaţiei sociale a populaţiei, îmbunătăţirea în continuare a tehnologiilor, spre binele omului; protejarea naturii şi a bazei biologice a vieţii; facilitatea cercetărilor ştiinţifice în această direcţie; aprovizionarea populaţiei cu bunuri de consum şi creşterea gradului de servicii sociale către populaţie. Aceste deziderate nu se pot realiza decât prin democratizarea tuturor sferelor vieţii şi cu sprijinul activ al populaţiei. Politica ecologică a partidului, bazată pe solidaritate şi democraţie poate contribui la o schimbare radicală a psihologiei de consum, la ecologizarea conştiinţei umane şi schimbarea raportului om-natură în favoarea potenţării capacităţii de refacere a naturii şi de ocrotire a acesteia. Trecerea la un nou sistem economic prin ecologizarea conştiinţei şi a tuturor domeniilor de activitate este indisolubil legată de buna gospodărire a tuturor activitătilor.   

Economia de orientare durabilă şi socială

         Ecologiştii prezintă un punct de vedere alternativ vizavi de un astfel de sistem economic în care statul controlează procesul de muncă, produsul finit şi condiţiile de viaţă ale poporului, fără a le garanta. Ne pronunţăm pentru schimbarea fundamentală a gândirii mioape care nu urmăreşte decât rezultate economice obţinute imediat, cu orice preţ. Aşezăm la baza efortului de restructurare a sferelor economică, politică şi culturală, conştientizând faptul că ne confruntăm cu fenomene care ar putea duce, treptat, la dispariţia vieţii ca formă de mişcare a materiei, cât şi ecologizării tuturor domeniilor de activitate. Sprijinim modelele de unităţi mici şi mijlocii, îmbinarea armonioasă a acestora cu întreprinderi mari, descentralizarea şi eliminarea oricărui dictat de indicatori economici rigizi.  Cerem o amplasare judicioasă a unităţilor economice în funcţie de specificul regiunii şi o evidenţă ecologică riguroasă care să prevadă recuperarea tuturor prejudiciilor cauzate de anumite produse industriale sau agricole, procedându-se la suspendarea temporară sau definitivă a activităţii unităţilor care poluează natura, promovând principiul „poluantul plăteste”.

 

Resursele umane şi tehnologiile

       Nivelul de dezvoltare tehnologică determină condiţia ecologică a societăţii. Aplicarea nejudicioasă a tehnologiilor moderne agravează substanţial situaţia ecologică şi condiţiile de muncă ale populaţiei. PV optează pentru dezvoltarea şi implementarea largă a tehnologiilor moderne, care contribuie la ameliorarea condiţiilor de muncă şi economisirea resurselor naturale, dar nu putem accepta extinderea suprafeţelor ocupate de organismele modificate genetic, construcţia staţiilor atomo-electrice bazate pe tehnologii învechite, chimizarea necontrolată a agriculturii precum şi a tehnologiilor care catalizează fenomenele de schimbare a climei.  Ecologiştii se pronunţă pentru:

Energetica

         Progresul tehnic a oferit şi oferă în continuare posibilităţi de elaborare de noi procedee de producere a energiei, în special, în ţările dezvoltate, cărora le revin 85 la sută din consumul de energie realizată pe plan mondial. O importantă sursă de energie au devenit centralele nuclearo-electrice care s-au construit intens, în ultimele decenii fără a se ţine însă cont de urmările, ce le pot avea în special în ţările cu tehnologii depăşite.  Consumurile nelimitate de energie duc la epuizarea treptată a resurselor naturale şi la distrugerea sistemelor ecologice. Pentru a se aplana un astfel de pericol, se impun următoarele acţiuni:

Agricultura, silvicultura şi industria piscicolă

        Sporirea nelimitată a producţiei agricole a conditionat aplicarea tehnologiilor intensive care cer consumuri exagerate de energie si materiale, ceea ce a afectat grav solul şi apa. Un efect degradat puternic l-a avut asupra biocenozelor folosirea nejudicioasă a pesticidelor care, pe lângă faptul că au adus la dispariţia multor specii de animale şi plante, au lovit puternic sănătatea omului. Pentru a se ameliora situaţia gravă din agricultură, partidul ecologic va acţiona pentru:

         În republică, timp de mai mulţi ani, s-a manifestat o atitudine sfidătoare faţă de silvicultură, dar şi faţă de natură care nu şi-a pierdut încă capacitatea de a menţine viaţa multor vietăţi şi echilibrul în biocenozele naturale.  Scopul principal este conservarea pădurii ecologic stabile, cu biocenoze naturale specifice anumitor zone. Pornind de la aceasta, se impun următoarele acţiuni:

         Moldova, neavând ieşire directă la mare, sectorul piscicol rămâne la un nivel scăzut de dezvoltare, având în zestre doar câteva lacuri cu un patrimoniu piscicol inferior necesităţilor de consum. Pe de altă parte, tehnologiile depăşite aplicate în piscicultură, cât şi, braconajul deşănţat, trezesc neliniştea populaţiei şi în special, a ecologiştilor. Pornind de la aceasta, vom acţiona pentru:

Planificarea teritorială (spaţială) şi politică de amplasare a unităţilor economice

         Dezvoltarea extensivă a economiei, concentrarea exagerată a întreprinderilor industriale şi centrelor urbane ca părţi componente care au agravat criza ecologică, condiţionează creşterea distanţelor care despart unităţile economice de zonele de locuit, dezvoltarea rapidă a traficului şi creşterea numărului de accidente rutiere, ofensiva "junglei de beton". Toate acestea au repercusiuni grave asupra omului şi mediului înconjurător. Pentru ameliorarea situaţiei creată, ecologiştii propun ca, la stabilirea direcţiilor de dezvoltare a localităţilor, să se ţină cont de următoarele:

 

V. OMUL, SOCIETATEA, STATUL

Democraţia şi drepturile omului

         Se impune crearea unui stat bazat pe dreptul omului la autodeterminare, conform conştiinţei acestuia. Numai res­pectarea strictă a legilor adoptate poate scoate din impas societatea umană. Aceste legi sunt menite să apere dreptu­rile omului, reglementând atitudinea acestuia faţă de mediul înconjurător. Pornind de la aceasta vom acţiona pentru:

Dreptate socială

        Considerăm că ordinea economică şi dreptatea socială sunt inseparabile. Dezvoltarea economică de durată presupune asigurarea condiţiilor de muncă şi a nivelului decent de trai, a protecţiei sociale, sporirii bunăstării şi a calităţii vieţii. Considerăm că statul si companiile private trebuie să-i asigure fiecărui cetăţean oportunităţi pe piaţa muncii, stabilitate în serviciu şi un salariu decent. Statul trebuie să garanteze echivalenţa şi echitatea prestaţiilor din piaţa muncii, asigurând stimularea responsabilităţii şi solidarităţii civice, corelarea echitabilă a contribuţiei salariaţilor şi a patronatului la constituirea fondului de asigurări sociale, crearea resurselor alternative de finanţare a cheltuielilor de asigurări sociale, dezvoltarea şi diversificarea prestaţiilor şi serviciilor sociale, facilitarea angajării în câmpul muncii a categoriilor de populaţie socialmente vulnerabile prin intermediul unor mecanisme legislative şi instituţionale.

Integriatea teritorială

         PVE optează pentru principiul constituţional privind caracterul unitar şi indivizibil al statului. Pentru restabilirea legalităţii şi ordinii de drept pe întreg teritoriul Republicii Moldova este necesară utilizarea tuturor acţiunilor politice, beneficiind de sprijinul şi participarea organismelor internaţionale şi în primul rând a statelor vecine. Unitatea teritorială presupune şi autonomia locală adecvată, care include şi distribuirea complementară a puterii între autorităţile centrale şi cele locale. Autorităţilor centrale nu trebuie să li se atribuie sarcini care pot fi rezolvate adecvat de autorităţile locale, asigurând binele comun.

PVE pledează pentru aplicarea normelor dreptului internaţional şi a instrumentelor juridice internaţionale pentru soluţionarea problemei transnistrene.

Rolul administratiei publice locale

         Edificarea statului ecologist este de neconceput fără asigurarea dezvoltării durabile la nivel local, adică a teritoriilor, considerând administraţiile publice locale ca o manifestare a democraţiei. Anume la acest nivel, cetaţenii pot participa la gestionarea treburilor publice spre binele lui personal si al comunităţii. PVE se pronunta in favoarea descentralizarii puterii, melitâmd pentru constituirea administraţiei locale cu un spirit activ de iniţiativă, capabilă să schimbe în bine viaţa oamenilor. Totodată, vom combate tendinţele de formare a organelor administrative care vor soluţiona doar probleme de rutina sau manifestările de birocratism. Vom dezaproba tendinţele autonomiste bazate pe criterii etnice, îndeosebi a celor susţinute din exteriorul ţării.

Drepturile copiilor şi tineretului

         Ritmul alert al vieţii nu permite părinţilor să acorde atenţia cuvenită copiilor şi tineretului, ceea ce cauzează degradarea rapidă a noilor generaţii. Actualmente se manifestă factori care influenţează negativ asupra dezvoltării normale a copiilor şi tineretului. Cei mai presanţi dintre aceştia sunt: alcoolismul, consumul de stupefiante, precum si influenţa negativă a ideologiei comuniste care a avut drept consecinţă faptul că noile generaţii nu au fost educate în spiritul unei atitudini corecte faţă de muncă, dând dovadă de anumite cerinţe în comportament şi nu simt nevoia de a urmări un ideal mai bine ancorat pe realitate. Ne revine datoria de a schimba radical atitudinea celor maturi faţă de copii şi tineret, militâmd pentru:      

 

Cultura

         Recunoaştem că cultura reprezintă un element indispensabil, care dă o expresie superioară identităţii ţării şi poporului ei. Ea aparţine poporului şi constituie contribuţia noastră la patrimoniul civilizaţiei europene şi universale. Limba română, ca un element cultural esenţial trebuie protejată prin lege şi promovată în toate domeniile vieţii sociale. Noi recunoaştem şi garantăm dreptul inalienabil al persoanelor aparţinând minorităţilor etnice de a însuşi limba oficială şi cultura majorităţii  şi contribuie la integrarea lor în societatea noastră. Schimbarea în bine a situaţiei ecologice poate interveni în cazul sporirii gradului de civilizaţie, pentru care e necesară:

Educaţia

         Competitivitatea unei naţiuni este determinată de nivelul său de educaţie, care este un factor decisiv în capacitatea de a-şi modela propria viaţă, care reprezintă o sarcină primordială a politicii partidului si care trebuie să fie realizat în funcţie de necesităţile economiei naţionale şi sistemul educaţional. Învăţământul reprezintă o prioritate naţională şi este conceput ca un sistem deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale, prin îmbinarea factorilor educaţionali cum sunt familia, şcoala, biserica şi comunitatea locală si care trebuie să fie bazat pe egalitatea şanselor la educaţie şi diferenţierea individuală a performanţelor.

         Suntem îngrijoraţi de indiferenţa multora, care a devenit definitorie faţă de istoria neamului şi faţă de mediul încon­jurător şi resursele naturale. Se cer acţiuni ferme menite să schimbe radical atitudinea omului faţă de natură, militând pentru:

PVE militează pentru aprecierea înaltă a intelectualităţii, urmărind stimularea şi angajarea continuă a acesteia în procesul de transformări economico-sociale, edificând un stat verde, ecologic, şi optând pentru instituirea emblematicii verzi printre rândurile tineretului studios, care îmbrăţişează activităţile ecologice.

Sănătatea şi mediul

         Omul ca specie biologică superioară are menirea de a oc­roti  ceea ce a creat natura, însă, nefiind educat în acest spirit, el consideră totalitatea de bunuri materiale, care îl înconjoară drept un obiectiv de exploatare în interesul sau personal. Aceasta reflectă relaţiile om-natură, omul având o atitudine utilitară faţă de mediul înconjurător. Aplicarea unor tehno­logii neadecvate a dat naştere la fenomene care afectează puternic sănătatea omului. A crescut numărul de maladii, o bună parte fiind condiţionate de poluarea mediului. E în curs de scădere longevitatea vieţii, noi situându-ne, la acest indicator, pe una din cele mai inferioare trepte pe plan european. Un rol important revine sănătătii publice care are datoria de a informa obiectiv populaţia asupra actualei stări de lucruri. Se impune elaborarea unui program ecolo­gic în domeniul sănătăţii, pornindu-se de la conştiinţa fap­tului că maladiile cu care se confruntă societatea se dato­rează condiţiilor sociale şi mediului necorespunzător. Pornind de la aceasta, vom milita pentru:

asigurînd eliminarea birocraţiei din serviciul naţional de sănătate şi eficientizînd serviciile de sănătate;

Dreptul la istorie şi spiritualitate

       Considerăm că puterea politică trebuie să fie exercitată doar în condiţii de transparenţă, de către persoane competente şi morale, susţinând promovarea oamenilor exclusiv pe criterii de competenţă şi valoare morală. Competenţa şi onorabilitatea guvernanţilor constituie o condiţie esenţială pentru stoparea prăbuşirii economice şi pentru progresul social al Republicii Moldova. Existenţa unui stat nu este posibilă decât în condiţiile prezenţei unui spaţiu comun adecvat cerinţelor omului, tradiţiilor istorice şi spiritualităţii poporului. Considerăm că situaţia ecologică ca factor ce intervine în re­laţia om-natură, depinde în mare măsură de spiritualitatea acestuia. Pornind de la aceasta, partidul ecologist cere:

         Suntem ferm convinşi că toate acţiunile întreprinse în domeniul ecologic trebuie să se înscrie perfect în legită­ţile evoluţiei vieţii pe Pământ, care reflectă, evident, o rea­litate obiectivă. Suntem conştienţi de faptul că reprezentăm o parte a naturii şi că bunăstarea şi sănătatea omului se află într-o strânsă dependenţă de situaţia întregii biosfere. Nici o problemă, politică sau economică, nu poate fi solu­ţionată în afara biosferei: orice schimbare intervenită în universul material condiţionează schimbări corespunzătoare în universul spiritual, şi invers.

            SUNTEM CHEMATI DE A LE TRANSPUNE ÎN VIATĂ !

             ASADAR SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !