STATUTUL PARTIDULUI VERDE ECOLOGIST

  • PDF


STATUTUL

PARTIDULUI VERDE ECOLOGIST

1.DISPOZIŢII GENERALE

1.1. PARTIDUL VERDE Ecologist, forma scurtă PVE este o asociaţie politică preocupată de perspectivele marelui pericol pe care le comportă criza ecologică din republică. Toate acţiunile partidului sunt indreptate spre optimizarea raportului societate-natură, eliminarea factorilor antropici generatori de calamităţi naturale şi sociale, securitatea ecologică şi socială a populaţiei. Toate fiind axate pe interacţiunile şi interdependenţele in cadrul triadei sistemice: politic, economia şi ecologia, care constituie baza doctrinei dezvoltării durabile.

1.2. Aria de activitate a Partidului Verde Ecologist o constituie intregul spaţiu naţional, partidul conlucrind strins cu partidele ecologiste din alte ţări, acţionind şi militind pentru o viaţă civilizată, echitate şi coeziune socială, umanism, edificare a statului de drept, democrat şi modern, intărirea ordinii de drept, asigurarea condiţiilor normale de exprimare a voinţei politice şi de trai respinge totalitarismul, dictatura politică, monopolismul puterii, discriminarea de orice natură.

1.3. Partidul Verde Ecologist se pronunţă pentru respectarea normelor de drept internaţional, bucurăndu-se de drepturile constituţionale corespunzătoare.

1.4. Partidul Verde Ecologist participă la alegerile in organele legislative şi executive de toate nivelurile, inaintind candidaţi proprii şi sprijinind candidaţii altor partide democratice sau candidaţi independenţi, care prin programele lor contribuie la realizarea obiectivelor partidului.

1.5. Partidul Verde Ecologist colaborează cu forţe politice şi sociale de orientare democratică, ale căror programe nu contrravin obiectivelor Partidului Verde Ecologist.

Partidul Verde Ecologist intră in alianţe politice in vederea infăptuirii unor acţiuni comune. Aceste deziderate sunt determinbate de cauza ocrotirii naturii, de agresivitatea civilizaţiei umane, de excesele exploatării naturii, cauză care solicită reunirea mai multor forţe constructive, care indiferent de doctrina pe care o imbrăţişează ori scopurile urmărite, inţeleg că nu pot ignora strategia dezvoltării durabile.

1.6. Partidul Verde Ecologist, in conformitate cu legislaţia in vigoare, elaborează şi propune spre examinare organelor legislative, proiecte de legi şi amendamente, sprijină şi organizează proteste publice impotriva acţiunilor antiecologice.

1.7. Partidul Verde Ecologist se pronunţă pentru respectarea drepturilor alienabile ale tuturor etniilor din regiune in vederea imbunătăţirii mediului natural şi social.

1.8. Simbolul Partidului Verde Ecologist este floarea soarelui de culoare galbenă pe fundal verde, denumirea partidului este srisă cu culoare albă. Culoarea electorală este verde.

2 Principiile de activitate ale partidului 

2.1 Partidul Verde Ecologist este un partid politic cu doctrină ecolojista, care militează pentru edificarea in Republica Moldova a statului de drept, democrat şi modern, in conformitate cu principiile generale ale Constituţiei Republicii Moldova. 

2.2 Partidul activează in conformitate cu principiile legalităţii, transparenţei, publicităţii, libertăţii si egalităţii in drepturi a membrilor, precum şi cu alte principii şi valori democratice universal recunoscute.

2.3 Partidul militează pentru respectarea cu stricteţe a Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor statului, a formei republicane de guvernămant, intărirea ordinii de drept, apărarea suveranităţii naţionale, asigurarea condiţiilor decente de trai, libera exprimare a voinţei politice a cet
ăţenilor, promovarea şi respectarea principiilor democraţiei, pluralismului politic şi al separaţiei puterilor in stat.
 
2.4 Partidul este deschis colaborării cu instituţiile publice, cu alte partide şi organizaţii social-politice, economice, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, religioase etc. din Republica Moldova şi de peste hotare. La decizia organelor sale competente Partidul poate intreţine legături internaţionale, cu incheierea unor acorduri de aderare la organizaţii internaţionale (europene şi mondiale), alte structuri.

2.5  Partidul pledează pentru oportunităţi egale pentru ambele genuri, promovand reprezentarea femeilor in proporţie de cel puţin 50 la sută in organele de conducere, precum şi in listele de candidaţi pentru funcţii elective.

2.6 Partidul asigură promoveze in toate organele de conducere a partidului şi administrative 30 la sută tineri cu virsta de pină la 30 de ani.

2.7 Partidul se poate asocia in blocuri politice, uniuni, asociaţii, alianţe, in baza deciziei Consiliului Naţional, cu respectarea prevederilor legale şi statutare.

3.  Scopul, obiectivele şi metodele de realizare 

3.1 Partidul urmăreşte in exclusivitate obiective politice şi are ca scop principal accederea la putere in mod legal in vederea promovării principiilor democraţiei in scopul edificării unui stat de drept, asigurării supremaţiei legii, libertăţii persoanei, democraţiei, pluralismului politic, a altor valori universal recunoscute. 

3.2 In activitatea sa, Partidul pledează pentru:
a) educarea cetăţenilor in spiritul ecologic, al democraţiei şi incurajarea acestora de a participa la viaţa politică şi publică, precum şi la edificarea societăţii civile;
b) construirea unei societăţi, in care fiecare cetăţean să se bucure de libertate şi de prosperitate;
c) constituirea şi promovarea unei noi elite politice responsabile de soarta ţării, formată din persoane necompromise şi necorupte;
d)  aplicarea condiţiilor de accedere in funcţii publice in bază de  concurs pe criteriul pregătirii profesionale şi implementarea mecanismelor de responsabilizare a funcţionarilor publici;
e) combaterea oricăror manifestări, totalitare şi antidemocratice, considerandu-le drept pericol principal in calea dezvoltării societăţii;
f) edificarea statului de drept, in baza principiilor democratice, prin respectarea strictă a principiului separaţiei puterilor in stat;
g)  respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică, confesiune, opţiuni politice;
h) diversificarea relaţiilor economice ale Republicii Moldova in scopul reducerii actualei dependenţe economice şi energetice;
i) eficientizarea activităţii organelor autorităţilor publice centrale şi locale, pentru accelerarea şi aprofundarea reformelor economico-sociale, in scopul asigurării bunăstării cetăţenilor, promovarea produselor ecologice;
i) incurajarea procesului de renaştere naţională, combaterea totalitarismului, precum şi tendinţelor reacţionare, militariste, separatiste şi şovine;
j) promovarea reformelor social-economice şi crearea unei economii durabile şi funcţionale care să asigure bunăstarea societăţii;
k) garantarea dreptului asupra proprietăţii private, stimularea iniţiativei private in condiţiile economiei de piaţă;
l) asigurarea independenţei justiţiei şi restabilirea increderii in sistemul judiciar;
m) integrarea Republicii Moldova in sistemul instituţiilor şi organizaţiilor politice internaţionale;
n) asigurarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, in cadrul unui stat unitar şi independent; 
o) promovarea unei politici de bună vecinătate prin stabilirea unui parteneriat strategic cu Romania şi Ucraina in vederea realizării intereselor naţionale ale Republicii Moldova;
p) stabilirea unor relaţii politice şi economice pragmatice cu Federaţia Rusă;
q) implementarea standardelor europene in domeniile politic, economic, juridic, social şi administrativ in vederea aderării Republicii Moldova
la Uniunea Europeană;
r) soluţionarea diferendului transnistrean avand ca bază caracterul unitar şi indivizibil al statului;
s) garantarea libertăţii presei, prin crearea unui cadru normativ adecvat funcţionării presei libere;
ş) asigurarea unor relaţii armonioase intre comunităţile etnice şi religioase din Republica Moldova in baza standardelor internaţionale;
ţ)  dezrădăcinarea corupţiei şi a crimei organizate.

3.3. Pentru realizarea acestor obiective, Partidul in conformitate cu legislaţia in vigoare:
a) informează opinia publică despre activitatea sa, propagă ideile, scopurile, obiectivele cuprinse in Program şi Statut, colaborează cu societatea civilă;
b) dispune de mijloace mass-media proprii şi efectuează activităţi editoriale in condiţiile legii;
c) organizează in condiţiile legii manifestaţii de masă, acţiuni de protest, intruniri publice, demonstraţii, adunări populare,  precum şi alte acţiuni publice;
d) participă de sine stătător sau in coaliţie cu alte partide şi organizaţii social-politice la alegerile in organele reprezentative ale puterii de stat de toate nivelurile, precum şi la formarea organelor autorităţilor publice;
e) participă activ, prin reprezentanţii săi, la conducerea statului;
f) difuzează liber, prin mijloacele pe care le are la dispoziţie, informaţii despre activitatea sa;
g) desfăşoară activitate  legată de administrarea proprietăţii sale ce rezultă direct din scopurile prevăzute in prezentul  Statut;
h)  utilizează alte mijloace, permise de lege.

4. Membrii Partidului Verde Ecologist 
  

4.1 Poate fi membru al Partidului orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu deplină care, potrivit normelor legale, are dreptul la vot.
4.2 Nu poate fi membru al Partidului:
a)  persoana lipsită de drepturile politice;

b) persoana condamnată printr-o sentinţă de judecată irevocabilă pentru comiterea unei infracţiuni cu intenţie, care nu şi-a ispăşit pedeapsa; 
c) persoana căreia, conform prevederilor legale, ii este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic. 


4.3 Cererea de aderare la partid se depune şi se inregistrează la organizaţia locală,  in raza căreia solicitantul işi are domiciliul sau  reşedinţa. In caz de lipsă a unei organizaţii locale cererea se depune la organizaţia teritorială.
  
4.4 Preşedintele organizaţiei locale sau, după caz, preşedintele organizaţiei teritoriale restituie in termen de 10 zile cererea solicitantului, dacă solicitantul nu intruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru de partid cu indicarea motivelor. 


4.5 Cererea candidatului  care intruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru de partid  se inaintează spre examinare la şedinţa imediat următoare a adunării generale a organizaţiei locale, care va decide in prezenţa solicitantului in privinţa dobandirii calităţii de membru al Partidului. 

4.6 Calitatea  de membru de partid se obţine de la data depunerii cererii de aderare odată cu adoptarea hotărarii organizaţiei locale şi luarea lui la evidenţă.

4.7 Aderand la partid persoana declară obligatoriu in scris dacă este sau nu membru al altui partid politic.

4.8 Organizaţiile locale ale Partidului consemnează calitatea de membru, ţin evidenţa membrilor şi inmanează carnete de membru de partid de modelul stabilit de Consiliul Naţional.

4.9 In cazul schimbării domiciliului sau vizei de reşedinţă,  persoana respectivă este transferată la evidenţă in organizaţia locală in a cărei rază se află noul domiciliu sau noua reşedinţă. Transferul se efectuează prin inaintarea cererii către organizaţia care a consemnat calitatea de membru, pentru a fi radiat din list
ă şi organizaţia care urmează notifice noua inregistrare.


4.10 Membrii de onoare

Membrii de onoare pot fi personalitaţi din ţară sau strainătate,care s-au remarcat prin sprijinirea activităţii partidului. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Naţional la propunerea Biroului Permanent.

 

4.10.1 In cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onorifice se pot retrage, de către forurile care le-au acordat.

 

 

 

 

 

 

 

5. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid

5.1 Membrul Partidului are următoarele drepturi:
a) să propage şi să promoveze scopurile şi sarcinile Partidului;

b) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le propune spre dezbatere in organele de conducere;
c)  să-şi exprime liber opiniile in cadrul organelor de conducere ale Partidului;
d) să fie informat asupra activităţii organului din care face parte şi asupra hotărarilor organelor de conducere teritoriale şi centrale;
e) să aleagă şi să fie ales in funcţii de conducere in Partid, să fie propus şi promovat in funcţii publice;
f) să beneficieze de protecţia Partidului şi a organelor sale de conducere in faţa atacurilor şi presiunilor politice de orice fel; 
g)  să se auto-suspende pe anumite termene din calitatea de membru.
h)  se retragă din Partid in modul stabilit.

5.2 Membrul de partid nu poate deţine mai mult de două funcţii de conducere in Partid. 

5.3 Orice limitare sau incălcare a  drepturilor stabilite in alin.(5.1) atrage răspunderea disciplinară a celor care se fac vinovaţi de abuz.

5.4  Membrului Partidului ii revin următoarele obligaţiuni:
a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi a regulamentelor interne;
b) să cunoască Programul politic al Partidului şi să contribuie la promovarea principiilor acestuia;
c) să respecte şi să indeplinească hotărarile organelor de conducere şi ale Comisiei de Etică şi Arbitraj;
d) să participe activ  la activitatea organizaţiei locale din care face parte  sau la activitatea organului de conducere in care a fost ales;
e) să indeplinească cu cinste şi demnitate mandatul primit in cazul delegării sau al participării, in numele Partidului, la exercitarea funcţiilor publice;
f) să respecte drepturile altor membri ai Partidului;
g) să plătească cotizaţia de membru. 

6.   Suspendarea calităţii de membru 

6.1 Membrii Partidului, recrutaţi in modul stabilit de lege pentru satisfacerea serviciului militar şi numiţi in funcţii incompatibile cu apartenenţa la partidele politice işi suspendă, pe durata exercitării acestor funcţii, apartenenţa
la Partid. Hotărarea de suspendare sau de reluare a calităţii de membru de partid este adoptată de organizaţia locală in baza cererii personale depuse in formă scrisă.

6.2 Membrii Partidului pot solicita suspendarea calităţii de membru de partid şi pentru alte motive intemeiate care face imposibilă exercitarea pentru o perioadă determinată a activităţii de partid.

6.3 Preşedintele organizaţiei ia act de cererea de suspendare, consemnează suspendarea in lista membrilor organizaţiei locale şi informează Adunarea generala in prima sa şedinţă. Reluarea calităţii de membru este urmata de aceeaşi procedură şi se aplică in modul corespunzător.

6.4 Persoana care şi-a suspendat apartenenţa
la Partid nu poate alege sau fi aleasă in organele de conducere ale Partidului.

7.   Incetarea calităţii de membru

7.1 Calitatea de membru al Partidului incetează in următoarele cazuri:
a) renunţare;
b) anulare;
c) excludere

7.2 Cererea de renunţare se face in scris, sub semnătură şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte. Odată cu cererea de renunţare se va depune şi carnetul de membru de partid.

7.3 Anularea calităţii de membru are loc  in caz de deces şi in cazul stabilirii incompatibilităţilor prevăzute de lege. 

7.4 Excluderea poate fi iniţiată de preşedintele organizaţiei locale sau de cel puţin 3 membri ai organizaţiei locale şi se aplică in cazul comiterii unor abateri disciplinare grave. Hotărarea de excludere se adoptă de Adunarea generală a organizaţiei locale. 

7.5 Sancţiunea de excludere in privinţa membrilor care exercită funcţii in organele de conducere ale Partidului la nivel de organizaţie primară este inaintată şi aplicată de către Biroul Local , iar la nivel de organizaţie teritorială de Biroul Teritorial in baza hot
ărarii adoptate de către aceste organe. 

7.6 In toate cazurile, persoana nominalizată spre a fi sancţionată cu excludere  va fi invitată să participe la şedinţa organului care propune şi care adoptă decizia de excludere. In cazul neprezentării, organul care propune sancţiunea sau care o hotărăşte, poate adopta hotărarea in lipsa persoanei respective.

7.7 Pană la aplicarea sancţiunii disciplinare, organul abilitat cu sancţionarea este obligat să ceară membrului o explicaţie scrisă privind abaterea comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează intr-un proces-verbal.


7.8 In anumite cazuri se pot crea comisii pentru organizarea unei anchete pe cazul dat.


7.9 In orice caz, membrul PVE, care a săvirşit abaterea, va fi invitat la şedinţă unde poate să dea explicaţii şi să işi explice atitudinea, precum şi prezentarea probelor şi justificărilor intru susţinerea sa.

7.10 Hotărarea cu privire la sancţionarea disciplinară se va comunica in termen de 15 zile de la data adoptării.

7.11 Hotărarea de excludere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi se comunică celui sancţionat.  Hotărarea poate fi contestată in termen de 30 zile de la data adoptării  in Comisia de Etică şi Arbitraj a Partidului. 

7.12 Calitatea de membru al organului de conducere (colegial) al Partidului şi al organelor de specialitate incetează inainte de termen in caz de:

a)  absenţă fără motive intemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale organului din care face parte; 
b)  incompatibilitatea funcţiei; 
c)  excludere din partid;
d) demisie;
e)  deces.

8. Abateri disciplinare  

8.1   Se consideră abateri disciplinare grave:
a) incălcarea in mod deliberat a prevederilor prezentului Statut, ale Regulamentelor interne, ale altor acte şi dispoziţii executorii interne ale partidului;
b) nerespectarea hotărarilor organelor de conducere ale Partidului, dacă au fost luate atitudini publice contrare politicii şi strategiei generale ale Partidului;
c)  acţiunile prin care se prejudiciază  grav interesele Partidului. 

8.2  Se consideră abateri disciplinare  mai puţin grave decat cele prevăzute in prezentul Statut:
a) neindeplinirea sarcinilor asumate sau insubordonarea faţă de organul de conducere al Partidului;

b) incălcarea sau limitarea drepturilor altor membri ai Partidului, prevăzute de prezentul Statut;
c) neparticiparea repetată şi nemotivată la şedinţele şi activităţile organului Partidului din care face parte;
d) alte acţiuni care  nu prejudiciază grav  interesele  de partid şi ale membrilor acestuia.   

8.3 In cazul săvarşirii unor abateri disciplinare mai puţin grave, preşedintele organizaţiei locale /teritoriale, sau cel puţin trei membri ai organizaţiei locale, propun iar organizaţia primară hotărăşte aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni disciplinare:
a)  avertisment in scris;
b)  retragerea din funcţie;
c)  suspendarea (pe cel mult un an) a calităţii de membru.

8.4 In privinţa sancţionării membrilor organelor de conducere de nivel naţional, a deputaţilor şi a funcţionarilor din administraţia publică centrală, membri ai Partidului, Preşedintele Partidului propune:
a) Biroul Permanent hotărăşte, pentru abateri mai puţin grave, aplicarea uneia dintre măsurile disciplinare prevăzute de prezentul Statut;
b) iar Consiliul Naţional hotărăşte, pentru abateri grave, excluderea din Partid; 

8.5 Sancţionarea Preşedintelui şi Prim-vicepreşedintelui Partidului pentru abateri mai puţin grave se aplică de către Consiliul Naţional, la propunerea Biroului Permanent

 
9. Simpatizanţii partidului şi presedintele de onoare

9.1 Simpatizant al partidului este persoana care aderă la obiectivele şi programul partidului. Evidenţa simpatizanţilor se efectuează de către Organizaţia locală in raza căruia simpatizantul işi are domiciliul/reşedinţa, avand la bază acordul scris al simpatizantului. Simpatizanţii partidului nu pot aleag
ă şi să fie aleşi, nu achită cotizaţii de membru de partid. 

9.2 Membrii activi sant in drept  să  renunţe la calitatea de membru in favoarea calităţii de simpatizant, in baza cererii adresate organizaţiei primare. Restabilirea calităţii de membru activ se face in baza aceleiaşi proceduri.

9.3 Presedintele de onoare al partidului poate fi o personalitate din tara care si-a adus aportul in promovarea si implimentarea principiilor ecologiste.

9.4 Presedintele de onoare este ales de catre Congres. 

10.  Alte organizaţii şi asociaţii ale membrilor de partid

10.1 In scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni specifice ale partidului, care sunt puse in practică impreună cu structurile organizatorice,  Partidul  poate constitui organizaţii şi asociaţii altele decat organizaţiile locale şi teritoriale.(Clubul de seniori,Savantii de mediu , Garda Verde .)

10.2 Aceste organizaţii se constituie cu aprobarea Biroului Permanent şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii. Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului.

10.3 Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a tinerilor  şi femeilor la viaţa politică, economică, socială şi culturală, in cadrul Partidului se constituie şi funcţionează Organizaţia Tinerilor Verzi şi Organizaţia Femeilor Verzi.

10.4 Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii şi asociaţii işi aleg organe de conducere proprii care vor fi subordonate BirouluiPermanent.

11. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

11.1 Partidul Verde Ecologist este organizat şi funcţionează după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cuprinde:
 - Organizaţii locale (săteşti, comunale.);
 - Organizaţii teritoriale (raionale, municipiile RM, Unitatile Teritorial Administrative);
 - Organizaţii republicane.
Organele de conducere a Partidului Verde Ecologist sunt următoarele:
La nivel local:
 - Adunarea Generală;
 - Preşedintele.
La nivel teritorial:
 - Conferinţa;

-Consiliul Teritorial
 - Biroul Teritorial;
 - Preşedintele.

La nivel republican:
 - Congresul;
 - Consiliul Naţional;
 -Biroul Permanent;

 - Preşedintele.

11.1.1 Organizatiile teritoriale se constituie de către Biroul Permanent al Partidului.
11.1.2 La nivelul fiecărei Organizatii teritoriale, Birourile Teritoriale constituie Organizaţii ale Tinerilor Verzi si Organizatii ale Femeilor Verzi.
11.1.3 La nivel local, teritorial şi republican, Birourile, şi alte structuri ale Partidului Verde se pot ocupa de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale (oameni de afaceri, cadre didactice, pensionari etc.).

11.1.4 Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-un regulament aprobat de Consiliul Naţional.

11.2 Organizaţia locala  

11.2.1 Organizaţia locala este organizaţia  care reuneşte membri de partid din raza unei localităţi  şi intruneşte cel puţin cinci membri.

11.2.2 Organele de conducere ale Partidului la nivel de organizaţie locala sunt Adunarea generală şi Preşedintele.

11.2.3 Organul suprem al organizaţiei locale este Adunarea generală. 

11.2.4 Adunarea generală se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decat odată in an, de către Preşedintele organizaţiei sau la cererea a 1/3 din membri a organizatiei. 

11.2.5 Adunarea generală este deliberativă, dacă la lucrările ei participă majoritatea membrilor organizaţiei locale

11.2.6 Hotărarile Adunării generale se adoptă cu votul majorităţii  celor prezenţi. Hotărarea privind alegerea preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei locale

11.2.7 Organizaţiile locale au următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea organizaţiilor locale;

b) coordonează campania electorală in unitatea administrativ teritorială in care activează;
c) organizează selectarea candidaţilor propuşi de organizaţiile primare pentru alegerile locale generale şi propune lista acestora spre aprobare/modificare Biroului teritorial.

11.2.8 Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) decide cu privire la constituirea organizaţiei;

b) aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;
c) analizează şi decide asupra activităţii desfăşurate de organizaţie de
la Adunarea generală precedentă;
d) decide obţinerea calităţii de membru de partid, sancţionarea membrilor, inclusiv excluderea din Partid;
e) alege delegaţii
la Conferinţa organizaţiei teritoriale;

f) propune spre aprobare/modificare Biroului teritorial candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile in autorităţile publice locale pe teritoriul cărora activează;
g) alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul şi în organizaţiile care intrunesc mai mult de 60 de membri;
h) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei. 
i) confirmă membrii de partid responsabili de micro-sectoare.

11.2.9 Preşedintele organizaţiei locale:
a) gestionează mijloacele financiare şi bunurile materiale încredinţate ale organizaţiei;

b) propune membrii de partid responsabili de micro-sectoare din raza secţiei de votare şi coordonează activitatea lor;
c) organizează desfăşurarea campaniei electorale in raza de activitate a organizaţiei respective;
d)  exercită conducerea curentă a organizaţiei locale in perioada dintre Adunările generale, reprezintă Partidul in relaţii oficiale la nivelul respectiv;
e) verifică dacă corespunde persoana care doreşte să adere la partid  cerinţelor legale de obţinere a calităţii de membru de partid;

f)  coordonează activitatea membrilor Partidului din autorităţile publice locale;
g) asigură realizarea hotărarilor Adunării generale şi a organelor de conducere ierarhic superioare;
h) gestionează lucrările  arhivei organizaţiei locale pentru păstrarea actelor ce
ţin de activitatea acesteia, procesului-verbal de constituire a organizaţiei locale, altor  procese-verbale, a hotărarii Consiliului teritorial despre includerea organizaţiei locale in componenta organizaţiei teritoriale, registrul evidenţei cererilor, lista de evidentă a membrilor,  bazele de date ce ţin de membrii de partid, simpatizanţii, alegătorii şi grupurile social active din localitate, condica evidenţei cotizaţiilor şi donaţiilor acumulate, etc.
11.3 Organizatiile la nivel teritorial (raional, municipal, de sector al municipiului Chişinău, al unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special)

11.3.1 Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor locale. In calitate de organizaţii teritoriale ale Partidului sunt cele  raionale, orăşeneşti, de sector ale mun. Chişinău, municipale, a unităţilor  administrativ-teritoriale cu statut special.

11.3.2 Conferinţa este organul suprem al organizaţiei teritoriale.

11.3.3 Delegaţii la Conferinţa teritorială se aleg de către organizaţiile locale, in baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul teritorial.

11.3.4 Conferinţa teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decat o dată la doi ani, la propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, de către Consiliul teritorial, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile locale.

11.3.5 Conferinţa teritorială este deliberativă, dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor aleşi.

11.3.6 Hotărarile Conferinţei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. 


11.3.7 Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă raportul preşedintelui organizaţiei, Comisiei de Cenzori;

b) alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional;
c)  stabileşte cota numerică a Consiliului Teritorial şi a biroului teritorial
d) alege/revoc
ă, pentru o perioadă de doi ani, Preşedintele organizaţiei, Consiliul teritorial şi Comisia de Cenzori;
e)  adoptă hotărari pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului la nivel teritorial, inclusiv pentru realizarea sarcinilor Partidului  in campaniile electorale;
f)  poate delega unele atribuţii Consiliului teritorial, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui organizaţiei; 
g)  indeplineşte alte atribuţii care nu contravin prevederilor prezentului Statut. 

11.3.8 Consiliul Teritorial este ales de către Conferinţa Teritorială.

11.3.9 Componenţa numerică a Consiliul Teritorial este stabilita de catre Conferinţă.

11.3.10 Consiliul Teritorial se convoacă simestrial, sau ori de cate ori este nevoie, la cererea Biroului Teritorial sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.

11.3.11 Şedinţele Consiliului Teritorial sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.

11.3.12.1 Sedintele consultative a Consiliului Teritorial pot fi petrecute si prin intermediul retelei internet.

11.3.13 Hotărarile Consiliului Teritorial se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

11.3.14 Consiliul Teritorial îşi alege preşedintele şi vicepreşedinţii, numărul cărora se stabileşte anterior.

11.3.15. Unul din vicepreşedinţii Consiliului Teritorial este reprezentantul OTV.

11.3.16 In conducerea şi componeţa Consiliului se respecta proporţiile de gen.

11.3.17 Consiliul Teritorial are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a organizaţiilor intre Conferinţe;
b) convoacă Conferinţa, aprobă norma de reprezentare
la Conferinţa cu respectarea principiului proporţionalităţii şi egalităţii votului membrilor Partidului, proiectul ordinii de zi şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Conferinţei, stabileşte data şi locul desfăşurării acestuia;
c) alege/revocă pe o perioadă de doi ani Secretarul organizaţiei teritoriale, Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale, din candidaturile propuse de Președintele organizaţiei teritoriale si aprobate de către Biroul Teritorial. Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Teritorial; Membrii Biroului Teritorial.

d) aprobă strategia  de activitate a partidului in campaniile electorale;

e)  constitue departamente de specialitate şi allege şefii acestora;
f)  aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale in alegeri generale locale şi parlamentare;
g) la propunerea Biroului Teritorial, aprobă/modifică lista de candidaţi ai Partidului la funcţia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, şi în alte funcţii elective, precum şi poate delega Biroului Teritorial modificarea listei inaintate;
h)  cooptează noi membri ai Consiliului in limita stabilită de Conferinţă, in cazul survenirii condiţiilor prevăzute de Statut sau creşterea numerică a organizaţiilor;
i) eliberează din funcţii inainte de termen membrii Consiliului, Biroului teritorial ,
j) exercită alte atribuţii după necesitate, cu excepţia atribuţiilor Conferinţei teritoriale;
k)  poate delega unele atribuţii Biroului Teritorial .

11.3.18 Şedinţele Consiliului Teritorial sunt prezidate de către Preşedintele Consiliului Teritorial, iar in lipsa acestuia, de către unul din vicepreşedinţii Consiliului Teritorial desemnat de preşedinte.

11.3.19 Biroul teritorial organizează activitatea curentă a organizaţiei in perioada dintre şedinţele Consiliului teritorial.

11.3. 20 Biroul teritorial este convocat lunar, sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei teritoriale, ori la cererea 1/3 din membrii săi.

11.3.21  Şedinţele Biroului teritorial sunt deliberative,  dacă la lucrări participă majoritatea membrilor săi.

11.3.22 Hotărarile se adoptă cu majoritatea voturilor  celor prezenţi.

11.3.23 Şedinţele Biroului teritorial sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale, in lipsa lui de către un vice-președinte.

11.3.24 Biroul teritorial are următoarele atribuţii:
a)  adoptă hotărari obligatorii spre executare de către organizaţiile locale;
b)  informează Consiliul teritorial asupra activităţii organizaţiei;
c)  asigură executarea hotărarilor organelor de conducere ierarhic superioare;
d)  elaborează bugetul organizaţiei teritoriale;
e)   examinează, aprobă şi modifică candidaţii/lista de candidaţi pentru alegerile in autorităţile publice locale de nivelul întîi pentru înnaintarea la şedinţa Biroului Permanent. 
f) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut şi Regulamentului de activitate a organizaţiei teritoriale.

11.3.25 Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a)  reprezintă organizaţia in relaţiile cu membrii organizaţiei in teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor partide;
b) prezidează lucrările Conferinţeişi şedinţele Biroul teritorial;
c) deschide sub-cont in bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea resurselor organizaţiei teritoriale;
d)  propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei şi coordonează activitatea lor;
e) pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului.

11.3.26 Secretarul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului teritorial structura şi statele de personal ale Aparatului organizaţiei;
b) elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului teritorial politica de constituire şi consolidare  a organizaţiilor  locale de partid;
c) prezintă rapoarte Biroului Teritorial privind activitatea structurilor Partidului la nivel teritorial;
d) prezintă rapoarte Biroului Permanent privind numărul şi evidenţa membrilor Partidului;
e)  semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
f) este responsabil de arhiva organizaţiei teritoriale  şi a tuturor organizaţiilor locale, de crearea şi menţinerea bazelor de date a membrilor de partid şi a alegatorilor, evidenţa membrilor, simpatizanţilor şi evidenţa cotizaţiilor de membru;
g)  exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

11.3.27 Presedintele Consiliului Teritorial are următoarele atribuţii: 

a) asigură activitatea organizatorică a Consiliului Teritorial, conform prevederilor statutului;

b) coordonează activitatea vicepresedintilor Consiliului Teritorial conform atributiilor elaborate;

c) elaborează planurile de activitate a Consiliului Teritorial simestrial si annual;

d) asigură prezenta si evidenta la sedintele a membrilor Consiliului Teritorial

e) colaborează cu Preşedintele Consiliului Naţional in realizarea analizelor, elaborarea propunerilor si strategiilor dezvoltării organizaţiei teritoriale si asigurării activitătii efective a Consiliului Teritorial;

11.3.28 Comisia de Cenzori teritorială este aleasă de către Conferinţa organizaţiei teritoriale şi compusă din cel puţin 3 membri. Componenţa numerică a Comisiei de Cenzori teritoriale este stabilită de Conferinţa organizaţiei teritoriale.

11.3.29 Comisia de Cenzori teritorială efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale.

11.3.30 Comisia de Cenzori teritorială activează in conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de Consiliul Naţional.

11.3.31   Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău este compusă din 5 (cinci) organizaţii teritoriale de sector – Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Raşcani.

11.3.32 Organizaţiile de sector sunt organizate după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile tertoriale.

11.3.33 Organizaţiile locale de partid din cadrul unităţilor administrativ teritoriale din componenţa municipiului  fac parte din organizaţiile de sector respective. 

11.3.34 Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar decat o dată la doi ani.

11.3.35 Delegaţii la Conferinţa municipală se aleg de către Conferinţele organizaţiilor de sector, in baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul teritorial a municipiului Chişinău.

11.3.36 Conferinţa teritorială a organizaţiei municipale Chişinău se convoacă la propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, de către Consiliul teritorial al mun. Chişinău, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile de sector.

11.3.37 Conferinţa teritorială a mun. Chişinău este deliberativă, dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor aleşi.

11.3.38 Hotărarile Conferinţei teritoriale a mun. Chişinău se adoptă cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarul organizaţiei teritoriale. 

11.3.39 Conferinţa teritorială a mun. Chişinău are următoarele atribuţii:
a) adoptă hotărari pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului la nivelul mun. Chişinău, inclusiv in campaniile electorale;
b) alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani Preşedintele, Consiliul teritorial al mun. Chişinău, Biroul
şi Comisia de Cenzori;
c) dezbate şi aprobă raportul Preşedintelui Organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;
d) alege delegaţi
la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional;
e) adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organizaţiei;
f) poate delega unele atribuţii Consiliului teritorial mun. Chişinău, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui şi vicepreşedintelui  organizaţiei;
g) indeplineşte alte atribuţii care nu contravin legii şi prevederilor prezentului Statut.

11.3.40 Consiliul teritorial al mun. Chişinău organizează activitatea organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău in perioada dintre Conferinţele municipale.

11.3.41Numărul membrilor in Consiliul teritorial al mun. Chişinău este stabilit de Conferinţa municipală.

11.3.42 Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decat o dată in trei luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Biroul teritorial al mun. Chişinău, sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului. 

Alege Preşedintele şi Vice-preşedinţii Consiliului Teritorial al mun. Chişinău

11.3.43 Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele Consiliului iar în lipsa lui de către un vice-preşedinte.

11.3.44 Şedinţele Consiliului sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor aleşi.

11.3.45 Hotărarile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

11.3.46 Consiliul teritorial al mun. Chişinău are următoarele atribuţii:
a) convoacă Conferinţa teritorială a mun. Chişinău, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor pentru participare
la Conferinţă;
b) asigură realizarea hotărarilor conferinţelor teritoriale a mun. Chişinău;
c) realizează Programul şi hotărarile organelor ierarhic superioare ale Partidului;
d) stabileşte componenţa numerică a Biroului Teritorial a mun. Chişinău;


e) alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani vicepreşedinţii, membrii Biroului teritorial al mun. Chişinău şi secretarul Organizaţiei; 
f) propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent, listele candidaţilor in alegerile locale la funcţia de consilier municipal, inclusiv candidatul la funcţia de Primar General,

g) cooperază noi membri ai Consiliului in limita stabilită de către Conferinţă.
h) eliberează din funcţii inainte de termen membrii Consiliului, Biroului şi Comisiei Teritoriale de Cenzori, in cazul prevăzut de prezentul Statut;
i) desemnează noi membri a Comisiei Teritorial de Cenzori, in cazul incetării inainte de termen a mandatului deţinut.
i) gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău;
j) stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;

h) exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă teritorială, inclusiv atribuţia de revocare a preşedintelui şi vicepreşedintelui organizaţiei.

11.3.47 Biroul teritorial al mun. Chişinău organizează activitatea curentă a organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău in perioada dintre şedinţele Consiliului teritorial al mun. Chişinău.

11.3.48 Biroul teritorial al mun. Chişinău este convocat lunar, sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Consiliul teritorial al mun. Chişinău, sau la cererea 1/3 din membrii săi.

11.3.49 Şedinţele Biroului sunt deliberative, dacă la lucrări participă majoritatea membrilor săi.

11.3.50 Hotărarile se adoptă cu majoritatea  voturilor  celor prezenţi.

11.3.52 Şedinţele Biroului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, in lipsa lui de către unul din vicepreședinți.

11.3.53 Biroul teritorial Chişinău are următoarele atribuţii:
a)  adoptă hotărari obligatorii spre executare de către organizaţiile  primare;
b)  informează Consiliul teritorial Chişinău asupra activităţii organizaţiei;
c)  asigură executarea hotărarilor organelor de conducere ierarhic superioare;
d)  elaborează bugetul organizaţiei teritoriale;
e)   examinează, aprobă şi modifică candidaţii/lista de candidaţi pentru alegerile in autorităţile publice locale de nivelul intai; 
f) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut

 

 

11.3.54 Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău are următoare atribuţii:
a) reprezintă organizaţia teritorială a mun. Chişinău in relaţiile cu organizaţiile de sector, cu membrii organizaţiei in teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor partide.
b) deschide sub-cont in bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea resurselor organizaţiei teritoriale;
c) pentru perioada de absenţă, sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor, desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului;  
d) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
e) exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

11.3.55 Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău:
a) indeplinesc insărcinările puse in seama lor de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Consiliul teritorial al mun. Chişinău şi Biroul teritorial al mun. Chişinău;
b) asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale organizaţiei; 
c) asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor de conducere ale organizaţiei; 
d) reprezintă Partidul in relaţiile oficiale, in situaţia delegării de către preşedintele organizaţiei şi in celelalte situaţii prevăzute de Prezentul Statut; 
e) in perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, indeplineşte atribuţiile acestuia;
f) prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale organizaţiei la care participă in absenţa preşedintelui.

11.3.56 Secretarul organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Teritorial structura şi statele de personal ale Aparatului organizaţiei;
b) elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului teritorial politica de constituire şi consolidare a organizaţiilor  de partid;
c) coordonează de la nivel teritorial activitatea de organizare şi consolidare a structurilor Partidului in cadrul mun. Chişinău;
d) prezintă rapoarte Biroului permanent privind activitatea structurilor Partidului la nivel teritorial;
e) prezintă rapoarte Biroului Permanent privind numărul şi evidenţa membrilor Partidului;
f) semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
g) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

11.3.57 Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău:
a) este compusă din 5 membri, cate un reprezentant de la fiecare organizaţie de sector;
b) efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău;
c) activează in conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de Consiliul Naţional.

11.4. Organele de conducere la nivel naţional sunt:
a)  Congresul;
b)  Consiliul Naţional;
c)  Biroul Permanent
d) Preşedintele Partidului.

11.4.1 Congresul este forul suprem de conducere şi de decizie al Partidului .

11.4.2 Congresul se convoacă o dată la patru ani, sau după necesitate de către Consiliul Naţional.

11.4.3 Delegaţii la Congres sunt aleşi de Conferinţele teritoriale in conformitate cu o normă unică de reprezentare, stabilită de către Consiliul Naţional, proporţional cu numărul membrilor in organizaţiile teritoriale.

11.4.4 Congresul extraordinar se convoacă prin hotărarea Consiliului Naţional, sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale.

11.4.5 Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 60 zile, iar Congresul extraordinar – cu cel puţin 30 zile – inainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

11.4.6 Congresul este deliberativ, dacă la lucrările sale participă majoritatea delegaţilor aleşi.

11.4.7 Hotărarile Congresului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. Hotărarea privind alegerea/revocarea Preşedintelui partidului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor aleşi.

11.4.8  Hotărarile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului se adoptă cu votul a - 2/3 din delegaţii aleşi.

11.4.9  Congresul are următoarele atribuţii:
a)  adoptă şi modifică Statutul şi Programul Partidului. In cazul in care, in perioada dintre Congrese, se modifică cadrul legislativ privind partidele politice, Consiliul Naţional poate modifica Statutul şi/sau Programul partidului, pentru aducerea lor in concordan
ţă cu legislaţia in vigoare;
b) evaluează şi aprobă raportul Preşedintelui Partidului cu privire la activitatea Partidului intre congrese şi raportul prezentat de către Comisia de Etică şi Arbitraj şi Comisia Centrală de Cenzori;
c) alege/revocă, pentru o perioadă de patru ani, Preşedintele, Consiliul Naţional, membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj şi ai Comisiei Centrale de Cenzori;
d) aprobă programul de activitate al Partidului pe durata unui ciclu electoral;
e) decide asupra reorganizării sau autodizolvării Partidului;
f)  exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut şi de lege. 
g) Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Naţional.
 
11.4.10 Consiliul Naţional este ales de c
ătre Congres.

11.4.11 Componenţa numerică a Consiliul Naţional este stabilita de catre Congres.

11.4.11.1 Din oficiu sunt membri ai Consiliului National, Presedintele Partidului, Prim-Vicepresedintele ,Presedintele de onoare, Presedintii organizatiilor unitătilor administrativ teritoriale ,Presedintii organizatiilor municipale, Presedintii organizatiilor teritoriale, Presedintele organizatiei Tinerilor Verzi, Presedintele organizatiei Femeilor Verzi, membrii Biroului Permanent.

11.4.12 Consiliul Naţional se convoacă simestrial, sau ori de cate ori este nevoie, la cererea Biroului Permanent sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.

11.4.13 Şedinţele Consiliului Naţional sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.

11.4.14.1 Sedintele consultative a Consiliului National pot fi petrecute si prin intermediul retelei internet.

11.4.15 Hotărarile Consiliului Naţional se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

11.4.16 Consiliul Naţional isi alege preşedintele şi vicepreşedinţii, numărul cărora se stabileşte anterior.

11.4.17. Unul din vicepreşedinţii Consiliului Naţional este reprezentantul OTV.

11.4.18 In conducerea şi componeţa Consiliului se respecta proporţiile de gen.

11.4.19 Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a Partidului intre Congrese;
b) convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare
la Congres cu respectarea principiului proporţionalităţii şi egalităţii votului membrilor Partidului, proiectul ordinii de zi şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Congresului, stabileşte data şi locul desfăşurării acestuia;
c) alege/revocă pe o perioadă de patru ani Prim Vice-președintele, Secretarul General, Vicepreşedinţii Partidului, din candidaturile propuse de Președintele Partidului si aprobate de către Biroul Permanent. Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului National; Membrii Biroului Permanent.

d)stabileste componenta numerica a Biroului Permanent.
e)  constituie departamente de specialitate şi alege şefii acestora;
f)  asigură realizarea hotărarilor Congresului şi interpretează normele Statutului Partidului şi actele interne cu caracter normativ;
g) dezbate şi decide asupra poziţiei Partidului in problemele politice;
h)  aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale in alegeri generale locale şi parlamentare;
i) decide formarea blocurilor, a convenţiilor şi a alianţelor electorale sau postelectorale;
j) la propunerea Biroului Permanent, aprobă/modifică lista de candidaţi ai Partidului la funcţia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, desemnează candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Prim-ministru, precum şi poate delega Biroului Permanent modificarea listei inaintate;
k)  cooptează noi membri ai Consiliului in limita stabilită de Congres, in cazul survenirii condiţiilor prevăzute de Statut sau creşterea numerică a Partidului;
l)  eliberează din funcţii inainte de termen membrii Consiliului, Biroului Permanent , Comisiei de Etic
ă şi Arbitraj şi Comisiei Centrale de Cenzori, in cazul prevăzut de prezentul  Statut;

m) desemnează noi membri ai Comisiei de Etică şi Arbitraj şi ai Comisiei Centrale de Cenzori, in cazul incetării inainte de termen a mandatului deţinut;
n) aprobă sigla si simbolul electoral, carnetul de membru de partid şi sloganele Partidului;

o) poate anula, la propunerea Comisiei de Etică şi Arbitraj, actele emise de către organele de conducere ale organizaţiilor locale şi teritoriale ale Partidului, hotărarile Biroului Permanent care contravin prevederilor statutare;
p)   adoptă regulamente şi alte acte normative interne ale Partidului;
q) exercită alte atribuţii după necesitate, cu excepţia atribuţiilor Congresului;
r)  poate delega unele atribuţii Biroului Permanent .

s) cu 2/3 de voturi in cazuri extraordinare poate revoca Presedintele Partidului.

 

11.4.20 Şedinţele Consiliului Naţional sunt prezidate de către Preşedintele Consiliului National, iar in lipsa acestuia, de către unul din vicepreşedinţii Consiliului National desemnat de preşedinte.

11.4.21 Biroul Permanent exercita conducerea curenta a partidului intre sedintele Consiliului Naţional.

11.4.22 Biroul Permanent se reuneşte in şedinţe ori de cate ori este necesar, dar nu mai rar decat o dată pe lună.

11.4.23 Şedinţa Biroului Permanent se convoacă de către Preşedintele Partidului, la cererea a 1/3 din membrii săi, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Comisiei de Etică şi Arbitraj.

11.4.24 Şedinţa Biroului Permanent este deliberativă in cazul in care la lucrările ei participă majoritatea membrilor aleşi.

11.4.25 Hotărarile Biroului Permanent se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

11.4.26 Şedinţele Biroului Permanent sunt prezidate de către Preşedintele Partidului.

11.4.27 Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea politică a Partidului intre şedinţele Consiliului Naţional;
b) elaborează politica financiară  a Partidului;
c) asigură realizarea hotărarilor Congresului Partidului, ale Consiliului Naţional, pregăteşte şedinţele şi elaborează proiectele de hotărari pentru Consiliul Naţional;
d) formulează şi propune Consiliului Naţional tactica politică a Partidului intre şedinţele acestuia;
e) stabileşte, la propunerea Secretarului General, activitatea de organizare şi de consolidare a randurilor Partidului;
f)  asigură informarea curentă a organizaţiilor teritoriale ale Partidului;
g) informează Consiliul Naţional in legătură cu activitatea desfăşurată intre şedinţele acestuia;
h) negociază şi propune Consiliului Naţional incheierea alianţelor politice cu alte formaţiuni politice;
i)  creează şi coordonează organele de lucru in probleme privind Statutul, doctrina şi Programul;
i) propune Consiliului Naţional platforma electorală, formează Staff-ul electoral central in alegerile parlamentare şi desemnează şeful Staff-ului, precum şi desemnează şefii Staff-urilor electorale teritoriale in alegeri;
j) formează şi coordonează activitatea grupurilor de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale, interne sau internaţionale;
k) propune spre aprobare Consiliului Naţional lista de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi candidatul la funcţia de Prim-ministru, Preşedinte al Parlamentului şi Preşedinte al Republicii Moldova; 
l)  desemnează candidatul la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău la propunerea Consiliului teritorial al mun. Chişinău;
m) aprobă/modifică listele de candidaţi la funcţiile de consilieri municipali, raionali, consilieri ai oraşelor de reşedinţă şi candidaţii la funcţiile de primari de municipii şi oraşe de reşedinţă a primarilor de nivelul întîi;
n)  soluţionează divergenţele dintre organizaţiile locale şi organizaţiile teritoriale in legătură cu desemnarea candidaţilor in alegerile locale;
o) audiază şi aprobă rapoartele vicepreşedinţilor şi ale şefilor departamentelor;
p)   coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
q)  asigură crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanţare a Partidului;
r) dirijează politica de constituire şi consolidare a structurilor teritoriale ale Partidului;
s)  coordonează activitatea de instruire a cadrelor şi activului formaţiunii, aprobă la propunerea Preşedintelui Partidului, candidaturile pentru funcţiile de Prim vice- pre
şedinte, Secretar General, Vice-preşedinţi ai partidului.
ş) aprobă, la propunerea Preşedintelui Partidului, candidaturile pentru ocuparea   funcţiilor  publice in autorităţile administraţiei publice centrale;

t)  exercită alte atribuţii care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Partidului. 

11.4.28  Preşedintele Partidului este, concomitent, membru al Consiliului Na
ţional şi Biroului Permanent, este garantul realizării Programului politic, al respectării Statutului şi al menţinerii unităţii Partidului.

11.4.29   Preşedintele Partidului are următoarele atribuţii:
a)  exprimă mesajul politic al Partidului;
b)  asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară şi de peste hotare;
c) dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor Partidului;
d)  prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;
e) prezidează şedinţeleBiroului Permanent;
f)  reprezintă Partidul in relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale;
g)  coordonează, prin intermediul vicepreşedinţilor, activitatea departamentelor;
h)  face propuneri Biroului Permanent privind crearea staff-ului electoral şi numirea şefului acestuia;
i)  informează Consiliul Naţional asupra luării de măsuri disciplinare in corespundere cu prevederile prezentului Statut;
i)  semnează şi prezintă
la Comisia Electorală Centrală lista candidaţilor la funcţia de deputat in Parlament, precum şi modificările efectuate in listă;
j) coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent politica internă de formare şi de promovare a cadrelor formaţiunii;
k)  desemnează mandatarul financiar al Partidului;
l) propune candidaturile pentru funcţia de Prim-vicepreşedinte, Vicepreşedinte, Secretar Jeneral şi şef de departament a partidului;
m)  exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

11.4.30 In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele Partidului emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru organele de conducere şi membrii Partidului.

11.4.31 Prim-vicepreşedintele  Partidului:
a)    indeplineşte insărcinările puse in seama lui de către Preşedintele Partidului, Consiliul Naţional şiBiroul Permanent;
b)    asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale partidului;
c)     asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere ale partidului; 
d)    reprezintă partidul in relaţiile oficiale in situaţia delegării de către preşedintele partidului şi in celelalte situaţii prevăzute de prezentul Statut; 
e)    prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale partidului la care participă in absenţa preşedintelui.

11.4.32 Vicepreşedinţii Partidului:
a)  conduc şi coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
b) prezintă Biroului Permanent informaţii privind strategia şi tactica Partidului in domeniile de activitate incredinţate;
c) indeplinesc insărcinările puse in seama lor de către Preşedintele Partidului, Consiliul Naţional şi Biroul Permanent;
d)  reprezintă Partidul in relaţiile oficiale.

11.4.33Secretarul General al Partidului are următoarele atribuţii: 
a) conduce secretariatul Partidului;
b) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent structura şi statele de personal ale secretariatului Partidului; 
c) elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent politica de constituire şi consolidare a structurilor teritoriale de partid;
d) coordonează la nivel central activitatea de organizare şi consolidare a structurilor Partidului;
e) prezintă rapoarte Biroului Permanent privind activitatea structurilor Partidului;
f) asigură activitatea eficientă a secretariatului şi a structurilor teritoriale ale Partidului;
g) coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent politica internă de formare şi de promovare a cadrelor de partid;
h) prezintă rapoarte Biroului Permanent privind evidenţa membrilor Partidului;
i)  semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale ale Partidului;
i) reprezintă Partidul in relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale, in chestiuni ce ţin de atribuţiile sale;
j)  este responsabil de organizarea evidenţei contabile a partidului, exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

11.4.34 Presedintele Consiliului National are următoarele atribuţii: 

a) asigură activitatea organizatorică a Consiliului National, conform prevederilor statutului;

b) coordonează activitatea vicepresedintilor Consiliului National conform atributiilor elaborate;

c) acordă sprijin in activitatea presedintilor Consiliilor Teritoriale si Municipale;

d) elaborează planurile de activitate a Consiliului National simestrial si annual;

e) duce răspundere presonală de elaborarea si adoptarea regulamentelor si a altor acte normative ale Partidului conform prevederilor statutului;

f) asigură prezenta si evidenta la sedintele a membrilor Consiliului National

g) colaborează cu Prim-vicepresedintele Partidului in realizarea analizelor, elaborarea propunerilor si strategiilor dezvoltării Partidului si asigurării activitătii efective a Consiliului National;

 

11.5. Organele centrale

11.5.1  Organele centrale de specialitate ale Partidului sant:
a)  Comisia de Etică şi Arbitraj;
b)  Comisia Centrală de Cenzori;
c)  Departamentele de specialitate.

11.5.2 Comisia de Etică şi Arbitraj activează in baza unui regulament aprobat de Consiliul Politic Naţional şi este instanţa Partidului investită cu atribuţii privind controlul respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne a Partidului.

11.5.3 Litigiile din interiorul Partidului urmează a fi soluţionate in mod obligatoriu prin procedura stabilită deComisie.

11.5.4  Comisia de Etică şi Arbitraj este investită cu dreptul exclusiv de control asupra conformităţii actelor emise de organele Partidului cu prevederile prezentului Statut. In cazul in care Comisia constată neconformitatea unor prevederi sau a unor acte cu prevederile Statutului, acestea sunt prezentate organelor de conducere respective ale Partidului pentru modificare, sau după caz, anulare.

11.5.5 In caz de necesitate, Comisia de Etică şi Arbitraj propune Consiliului Naţional retragerea sprijinului politic membrilor care deţin funcţii publice, iar Congresului — revocarea din funcţie a persoanelor cu funcţii supreme de conducere in cadrul Partidului.

11.5.6 Numărul membrilor Comisia de Etică şi Arbitraj se stabileşte de Congres. Din componenţa membrilor Comisiei se aleg preşedintele şi vicepreşedintele.

11.5.7 Şedinţele Comisiei sunt deliberative, dacă la ele participă 2/3 din membri. Hotărarile se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.

11.5.8 Comisia de Etică şi Arbitraj se intruneşte semestrial sau la necesitate, la solicitarea Preşedintelui Partidului, a Consiliului Naţional, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

11.5.9 Membrii Comisiei nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului.

11.5.10 Comisia de Etică şi Arbitraj are următoare atribuţii:
a) examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale Partidului;
b) cercetează litigiile intervenite intre organele de conducere dintre/ale organizaţiilor locale, teritoriale, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel central;
c) soluţionează diferendele apărute intre membrii Partidului sau intre aceştia şi conducerea organizaţiilor Partidului;
d) prezintă Congresului rapoarte de activitate.

11.5.11 Hotărarile Comisiei de Etică şi Arbitraj sunt definitive, nu pot fi atacate şi urmează a fi executate.

11.5.12 Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă financiară, de verificare a gestionării finanţelor şi patrimoniului Partidului şi se alege de către Congres, in baza candidaturilor individuale, pentru o perioadă de patru ani.

11.5.13 Numărul membrilor Comisiei Centrale de Cenzori se stabileşte de Congres.

11.5.14 Comisia Centrală de Cenzori se intruneşte anual sau la necesitate, la solicitarea Preşedintelui Partidului, a Consiliului Naţional, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

11.5.15 La nivelul organizaţiilor teritoriale activează Comisiile de Cenzori teritoriale compusă din cel puţin trei membri.

11.5.16 Comisiile de Cenzori sant organizate şi funcţionează pe baza regulamentului-tip aprobat de Consiliul Naţional a Partidului.

11.5.17 Comisiile de Cenzori teritoriale se convoacă in şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decat o dată la 6 luni.

11.5.18 Hotărarile se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.

11.5.19 Hotărarile Comisiei de Cenzori Teritoriale pot fi contestate in Comisia Centrală de Cenzori. Hotărarea in cazul dat fiind una irevocabilă.

11.5.20 Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului.

11.5.21 Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere naţionale şi teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţa şi realizarea bugetului aprobat;
b) alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei, exercitandu-şi funcţiile pe baze obşteşti;
c) prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Naţional şi Biroul Permanent despre incălcările depistate;
d) verifică anual şi in caz de necesitate activitatea financiară a Partidului şi a structurilor lui, efectuand in acest scop controale financiare interne, cu aplicarea normelor profesionale valabile pentru auditorii financiari şi experţii contabili elaborate de organismele profesionale constituite prin legile Republicii Moldova.


12. PRESA DE PARTID

12.1 Libertatea de exprimare este asigurată in intregime in mass-media fondată de Partid.

12.2 Publicaţiile fondate de Partid exprimă doctrina şi viziunea politică a Partidului, adoptate de organele lui de conducere.

12.3  Activitatea presei este coordonată de Biroul Permanent .

12.4 Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid sunt numiţi in funcţie deBiroul Permanent. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid participă la şedinţele Biroului Permanent cu drept de vot consultativ.

13. MIJLOACELE FINANCIARE ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI

13.1 In scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de patrimoniu şi de surse de finanţare.

13.2  Sursele de finanţare ale Partidului provin din:
a) cotizaţiile de membru al Partidului;
b) beneficiul provenit din activitate proprie, permisă de lege;
c) donaţii şi legate;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) alte surse permise de lege.

13.3 Cotizaţiile de membru al Partidului sant incasate în mărimea echivalentă cu un euro, stabilită de către Consiliul Naţional.

13.4 Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate in proprietatea Partidului. Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului Partidului se stabilesc de către Consiliul Naţional in baza unui regulament.

13.5 Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Preşedintele Partidului şi mandatarul financiar, desemnat de către Preşedintele Partidului.

13. 6 Veniturile Partidului nu pot fi repartizate intre membrii acestuia.

13.7 Membrii Partidului care indeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Consiliului Naţional.

13.8 Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.

14. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DE LICHIDARE A PARTIDULUI

14.1 Partidul işi incetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare in baza hotărarii Congresului, adoptată in condiţiile stabilite de prezentul Statut.

14.2 Reorganizarea Partidului se efectuează, in condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după inregistrarea ei la organul de stat competent.

14.3 Autodizolvarea poate avea loc in cazul in care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa fondurilor, in cazul reducerii numărului membrilor Partidului sub limita prevăzută de lege sau in cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

14.4 Partidul poate fi lichidat in mod forţat in baza hotărarilor organelor de stat abilitate, in conformitate cu legislaţia in vigoare.

14.5 Autodizolvarea Partidului este urmată de procedura de lichidare. In procesul de lichidare Partidul va utiliza denumirea sa cu menţiunea „in proces de lichidare”. Lichidarea Partidului se efectuează de Comisia de Lichidare, numită de către organul care a adoptat decizia respectivă in conformitate cu Legea privind partidele politice şi Codul civil.

14.6 Presedintele Partidului va depune la organul de inregistrare o cerere cu privire la inregistrarea declanşării lichidării Partidului şi va comunica datele membrilor Comisiei de lichidare.

14.7 Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Partidului, incasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele rămase conform prevederilor legale şi statutare.

14.8 După incheierea procedurii de lichidare a Partidului, lichidatorii au obligaţia să intocmească bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului Fiscal, precum şi să-l publice in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

14.9 Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite intre membrii Partidului şi membrii organelor acestuia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite in Statut, conform hotărarii Congresului.

14.10 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor in cazul in care nu şi-a indeplinit obligaţiile ce ii revin, a distribuit activele Partidului inainte de a satisface pretenţiile creditorilor, sau cu incălcarea legii şi a Statutului Partidului.

14.11 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Partidului din culpa sa.

15. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

15.1 Statutul Partidului este obligatoriu şi se aplică tuturor organizaţiilor şi membrilor Partidului.