Ghidul activistului ecologist

 • PDF

31A, Bulgara str.

Chişinău, Republic of Moldova                                                               www.greenparty.md                             

tel/fax:  +373 022 844 806                                                      e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

mob:  +373 069114821

                                                      

                   

Ghidul activistului ecologist

 

Cum trebuie să fie un activist ecologist

 • Activistul ecologist depune eforturile sale pentru a convinge oamenii de importanţa ocrotirii naturii, izvoarelor, apelor din rîuri, iazuri şi lacuri, păstrarea şi extinderea pădurilor, menţinerea curăţeniei în mediul înconjurător, protecţia sănătăţii, dezvoltarea durabilă a ţării.
 • Activistul ecologist este un om onest, gospodar, familist exemplar, este pasionat de natura înconjurătoare, cunoaşte preţul pămîntului şi respectă munca pentru a trăi într-o ambianţă prietenoasă cu natura, cunoaşte rostul agriculturii, ocroteşte lumea animală şi vegetală cel înconjoară, este adeptul echilibrului în natură şi societate, cunoaşte şi promovează valorile dezvoltării durabile.                                                                                                                               
 • în acţiunile sale activistul ecologist se conduce de Statutul şi Programul Partidului Verde Ecologist aprobate la Congresul al partidului, concepţiile şi principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului înconjurător, expuse în legislaţia naţională ecologică, Convenţiile internaţionale ratificate şi/sau semnate de Republica Moldova, documentele Consiliului Europei şi a Uniunii Europene în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului înconjurător, alte surse importante, legislaţia în domeniul mediului. Activistul ecologist poate folosi în activitatea sa datele expuse în manualele şcolare de biologie şi ecologie.
 • Activistul ecologist se conduce de principiile expuse în programul doctrinar al Verzilor Europeni „Un viitor verde pentru Europa".

„Un viitor verde pentru Europa " prevede:

 • Creşterea economică şi a bunăstării populaţiei în aşa mod încît satisfacerea necesităţilor generaţiei de astăzi să nu dăuneze intereselor generaţiilor de mîine.
 • Păstrarea păcii între state şi înţelegerea bună între popoare, înţelegerea şi pacea în ţara de origine, în oraşe şi sate, în familii.
 • Asigurarea oamenilor cu hrană mai bună şi mai sănătoasă.
 • Asigurarea oamenilor cu medicamente şi servicii medicale calitative.
 • Asigurarea drepturilor oamenilor de a fi bine informaţi, a participa la luarea deciziilor, a avea acces la justiţie.
 • Asigurarea dreptului la un proces de judecată corect.
 • Asigurarea echităţii sociale.
 • Promovarea tehnologiilor performante, prietenoase mediului înconjurător, susţinerea organizării de noi produceri şi crearea de noi locuri de muncă.
 • Activistul ecologist susţine dezvoltarea autonomiei locale şi a descentralizării financiare,

optează pentru menţinerea unităţii teritoriale a Republicii Moldova.

 • Activistul ecologist susţine politica şi programul Partidului Verde Ecologist şi promovează următoarele scopuri ecologiste:

în domeniul economiei

 • producţia de obiective industriale de uz îndelungat şi uşor recondiţionabil;
 • asigurarea de consumuri judicioase de energie şi materii prime; refolosirea produselor naturale şi reciclarea lor;
 • excluderea din circuitul productiv al produselor şi proceselor care duc la dereglarea echilibrului ecologic, periclitînd sănătatea şi viaţa omului;
 • reciclarea deşeurilor şi produselor utilizate.

în domeniul agriculturii

 • ridicarea nivelului de trai şi a gradului de civilizaţie al populaţiei din mediul rural;
 • îmbunătăţirea calităţii produselor agroalimentare prin elaborarea de noi tehnologii care să excludă folosirea excesivă a chimicalelor şi a altor agenţi poluanţi:
 • crearea de întreprinderi mici şi mijlocii, cu efecte nocive minime pentru mediul înconjurător;
 • creşterea retribuţiilor agricultorilor şi cointeresarea lor în realizarea de produse agricole eco.
 •  

 în domeniul democraţiei şi drepturilor omului

 • respectarea principiilor Declaraţiei Universale asupra Drepturilor Omului;
 • popularizarea legislaţiei ecologice;
 • informarea operativă şi obiectivă a cetăţenilor asupra situaţiei ecologice;
 • participarea cetăţenilor la alegeri democratice deschise, la adoptarea de legi care să guverneze viaţa raţională a societăţii;
 • libertatea manifestaţiilor, dreptul persoanelor de a-şi expune liber opiniile şi de a participa la activităţile organizaţiilor social-politice.
 • Conlucrarea cu minorităţile naţionale.

în domeniul copiilor şi tineretului:

 • sporirea responsabilităţii părinţilor şi pedagogilor pentru creşterea şi educaţia noilor generaţii;
 • ajutorarea familiilor cu mulţi copii;               
 • îmbunătăţirea condiţiilor instructiv-educative ecologiste în instituţiile preşcolare, şcolare, în cele de învăţămînt superior, ceea ce va permite creşterea nivelului de cultură al noilor generaţii;
 • creşterea nivelului profesionist al corpului didactic în procesul de instruire a copiilor şi tineretului;
 • acordarea unei atenţii susţinute folosirii timpului liber de către tineret;
 • atitudinea grijulie faţă de bătrîni şi bolnavi.

în domeniul culturii

 • adoptarea unui program complex de familiarizare a populaţiei cu realizările culturii universale şi naţionale în toate etapele evoluţiei umane;
 • stimularea tuturor acţiunilor de renaştere a conştiinţei naţionale şi patriotice;
 • dinamizarea activităţii instituţiilor de cultură şi ONG, urmărindu-se creşterea gradului de civilizaţie a societăţii.
 • Organizarea festivalurilor de cîntec eco.

în domeniul educaţiei:

 • educaţia membrilor societăţii în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător şi

al bunei gospodăriri a resurselor naturale;

 • ereşterea răspunderii omului faţă de natură prin iniţierea acestuia asupra noii concepţii despre viaţă;
 • creşterea gradului de cultură ecologică;
 • participarea dascălilor, părinţilor şi copiilor la conducerea şcolii;
 • organizarea instruirii în grupe cu efectiv mic şi în subgrupe;
 • stimularea activităţii social-politice a studenţilor şi elevilor, acordându-se o atenţie deosebită creşterii culturii generale şi protecţiei mediului înconjurător.

în domeniul sănătăţii şi mediului:

 • eliminarea cauzelor de poluare a mediului înconjurător prin renunţarea la tehnologii poluante cu efect nociv asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător;
 • analizarea competentă a calităţii produselor alimentare în vederea identificării cantităţilor de nitraţi şi de alte substanţe nocive în unităţile comerciale, pieţe.
 • asigurarea calităţii corespunzătoare a produselor alimentare dietetice şi celor destinate copiilor, urmându-se reducerea conţinutului de ingredienţi chimici;
 • Promovarea produselor autohtone(miere de albini, suc, etc.)
 • creşterea răspunderii omului faţă de propria sa sănătate;
 • educaţia fizică a populaţiei de toate vîrstele;    
 • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 • deschiderea spitalelor de dimensiuni mici în mediul urban şi rural, în apropierea domiciliului.
 • folosirea într-o măsură mai mare a metodelor populare de tratament cu reducerea concomitentă a administrării medicamentelor bazate pe compuşi chimici;

 

 

Ce trebuie să cunoască un activist ecologist

despre Partidul Verde Ecologist

 • Partidul Verde Ecologist este unica formaţiune politică menită consecvent să promoveze prin acţiuni politice şi fapte concrete principiile ecologice şi politicile de mediu, să susţină programul doctrinar al Verzilor Europeni „Un viitor verde pentru Europa" întru atingerea scopurilor sale politice şi anume: menţinerea echilibrului ecologic, protecţia naturii şi a mediului înconjurător, ocrotirea sănătăţii oamenilor în contextul dezvoltării durabile a ţării.
 • Partidul promovează activiştii săi în organele publice de toate nivelele: administraţia publică locală (consiliile locale şi raionale şi subdiviziunile acestora), administraţia publică centrală (ministere, departamente), organul legislativ.
 •  Partidul Verde Ecologist este fondat de forţele democratice progresiste din Moldova în anii 80 ai secolului XX. care au conştientizat pericolul chimizării excesive a agriculturii, poluării apelor, distrugerii solurilor, tăierii nimicitoare a pădurilor noastre cu grave consecinţe asupra sănătăţii populaţiei şi creşterea mortalităţii.
 • Partidul Verde Ecologist este membru cu drepturi depline în Parlamentul Verde European şi reprezintă o forţă politică din Republica Moldova care este integrată în structurile politice europene. Reprezentanţii Partidului în Consiliul Verzilor Europeni votează rezoluţii şi documente, care sînt obligatorii pentru toţi verzii europeni şi pentru cei 47 de deputaţi verzi din Parlamentul European.
 • Partidul Verde European este format din partidele ecologiste şi verzi din 35 de ţări ale Europei unde ei reprezintă o forţă serioasă în societate. Menţionăm Germania, Austria. Finlanda, Suedia. Cehia, Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Letonia, Estonia. Partidul Verde Ecologist se lansează în proiecte comune cu partidele din aceste ţări pentru consolidarea democraţiei în Republica Moldova, pentru dezvoltarea economică durabilă la nivel naţional şi local bazată pe principii ecologice şi promovarea producerii ecologic pure.

 

Cum trebuie să se comporte un activist ecologist

 • În cadrul discuţiilor publice şi/sau particulare cu cetăţenii un activist ecologist trebuie să manifeste răbdare şi toleranţă, să poată asculta cu atenţie oponenţii chiar şi atunci cînd nu-i convin argumentele acestora.
 • Să fie pregătit şi să opereze consecvent cu argumente şi fapte pentru a promova principiile ecologiste şi politica partidului.
 • Să nu atace şi critice reprezentanţii altor partide dar să combată ideile străine ecologismului.
 • Să nu folosească niciodată negaţia. Să pornească discuţia de la afirmare deoarece în fiecare lucru rău este şi un grăunte bun. Să vadă acel grăunte şi să pornească anume de la aceea ce e bun, de la bine şi nu de la rău pentru a promova ideile şi principiile ecologiste.
 • Atunci cînd se referă la aprecierea actualei guvernări comuniste argumentele principale care pot fi folosite în discuţie sînt:
 • Guvernarea a reuşit să atingă o anumită creştere economică, au mărit puţin pensiile, au asigurat stabilitate în aprovizionarea cu energie electrică, au contribuit la gazificarea satelor. A fost redusă criminalitatea şi se combate corupţia. Dar ce s-ar fl întîmplat dacă în administraţia publică locală şi centrală ar fi fost promovate persoane competente? Ţara ar fi avut o economie mai dezvoltată, oamenii nu ar fi plecat la munci peste hotare, dar ar fl muncit acasă, familiile nu s-ar fi dezmembrat şi copiii nu ar fi rămas tară grija şi tutela părintească.
 • Partidul Verde Ecologist are altă viziune asupra dezvoltării economice, care trebuie să fie bazată pe principiile dezvoltării durabile. Partidul are în rîndurile sale specialişti competenţi o parte din care actualmente activează în diferite organismele internaţionale (Banca Mondială. Organizaţia Naţiunilor Unite. Mâst-O: Consiliul Europei). La momentul oportun, cînd Partidul Verde Ecologist va avea reprezentanţi în organele puterii de stat, ei vor reveni acasă pentru a schimba lucrurile spre bine.
 • Folosiţi totdeauna forţa argumentului şi nu argumentul forţei.
You are here Despre Noi Organizatii Teritoriale Ghidul activistului ecologist